Sou un ens públic? Aquests ajuts us poden interessar!

S’ha publicat al DOGC, l’Ordre ACC/27/2023, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

Té per objecte convocar els ajuts per als ens locals de Catalunya destinats a la redacció de plans municipals i la redacció de projectes per als anys 2023 i 2024

Dos àmbits amb convocatòries distintes:
– Àmbit 1 de redacció de plans municipals i redacció de projectes.
– Àmbit 2 d’execució de projectes.
 • Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic.
 • Redacció de plans municipals d’emergència per sequera en municipis de <20.000 habitants.
 • Redacció de memòries alternatives i de projectes executius.

CRITERI D’ELEGIBILITAT

Les sol·licituds admeses s’adjudicaran d’acord amb el nombre d’habitants censats al municipi segons les dades d’Idescat, i s’atendran primer les sol·licituds corresponents als municipis amb menys població.

IMPORTS

 • 5.000.000€ la meitat d’aquest import es reserva per als ens locals amb un nombre d’habitants censats igual o inferior a 1.000 habitants.
 • Import màxim subvenció:
  • Plans municipals de lluita contra el canvi climàtic: fins a 10.000€.
  • Plans municipals d’emergència per sequera: fins a 30.000€.
  • Redacció de memòries i projectes: fins a 90.000€.

L’import subvencionat no pot superar el percentatge del cost total de l’actuació descrit:

 • <1.000 habitants: 100% del cost del projecte
 • 1.001 – 5.000 habitants: 95% del cost del projecte
 • 5.001 – 20.000 habitants: 90% del cost del projecte
 • 20.000 – 50.000 habitants: 85% del cost del projecte
 • >50.001 habitants: 80% del cost del projecte

TERMINI

 • Sol·licitud: Des del 12 d’abril a l’11 de maig del 2023.
 • Resolució: Des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents.
 • Execució: Des de l’1 de gener de 2022 al 30 de setembre del 2024.
 • Justificació: 1 mes des de la finalització del termini màxim d’execució.
 • Bestreta: del 50%, pot ser del 100% en el cas dels ens locals < 1.000 habitants.
 • Execució de projectes que tenen com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a conseqüència de la mobilitat.
 • Execució de projectes d’instal·lacions de producció d’energia geotèrmica destinats a reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Execució de projectes per la millora en la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i/o aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables.
 • Execució de projectes de protecció de la població a conseqüència de l’increment del risc de fenòmens meteorològics extrems.
 • Execució de projectes de reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones.

CRITERI D’ELEGIBILITAT

Per puntuació, la màxima és de 100 punts i cal assolir una puntuació mínima de 50 punts:

 • Bloc 1: valor del projecte (màx 30 punts)
 • Bloc 2: execució i gestió del projecte (màx 20 punts)
 • Bloc 3: impacte del projecte (màx 50 punts)

TERMINI

 • Sol·licitud: 2 mesos des de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria al DOGC.
 • Resolució: Des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents.
 • Execució: Des de l’1 de gener de 2022 a l’1 de juliol de 2025.
 • Justificació: es pot presentar fins al 30 d’agost de 2025.
 • Bestreta: del 50%, pot ser del 100% en el cas dels ens locals < 1.000 habitants.

IMPORTS

 • 35.000.000€. La meitat d’aquest import es reserva per als ens locals amb un nombre d’habitants censats igual o inferior a 1.000 habitants.
 • Import mínim de 30.000€ i màxim de 300.000€

L’import subvencionat no pot superar el percentatge del cost total de l’actuació descrit:

 • <1.000 habitants: 95% del cost del projecte
 • 1.001 – 5.000 habitants: 90% del cost del projecte
 • 5.001 – 20.000 habitants: 85% del cost del projecte
 • 20.000 – 50.000 habitants: 80% del cost del projecte
 • >50.001 habitants: 75% del cost del projecte

La presentació es farà exclusivament a través de l’EACAT mitjançant el formulari de sol·licitud.

Documents a incloure:

 • Àmbit 1:
  • Memòria tècnica
  • Pressupost econòmic
 • Àmbit 2:
  • Memòria tècnica MITIGACIÓ (Reducció dels gasos efecte hivernacle)
  • Memòria tècnica ADAPTACIÓ (Eficiència de les xarxes)

Entrada similar