Logotip de Pallarsactiu en blanc

Política de privacitat

Política de protecció de dades personals

 

ABAST DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Instagram, Linkedin i YouTube). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per PallarsActiu S.A., amb domicili social Carrer Pau Casals 14 baixos, 25620 Tremp CIF A25761867 i correu electrònic admin@pallarsactiu.cat.

 

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a PallarsActiu S.A. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: admin@pallarsactiu.cat.

 

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN I FINALITAT DELS MATEIXOS?

Les dades subministrades a PallarsActiu, S.A. per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

  • Newsletter. Recollim el correu electrònic. Es remetrà informació de jornades, esdeveniments, i serveis de les comarques pallareses. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és PallarsActiu S.A. mitjançant MailChimp.
  • Formulari inscripció llista d’espera soci/a accionista. Recollim nom i Cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça, codi postal, població i empresa. Les dades s’utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és PallarsActiu S.A. mitjançant Google Forms.
  • Formulari oferta laboral. Recollim nom comercial, adreça, telèfon, correu electrònic, sector i activitat, detalls del procés, permisos de conduir. Les dades s’utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és PallarsActiu S.A. mitjançant Google Forms.
  • Formulari negocis locals. Recollim nom comercial, adreça, telèfon, correu electrònic, sector i activitat. Les dades s’utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és PallarsActiu S.A. mitjançant Google Forms.
  • Formulari Emprenedoria Femenina. Recollim nom del negoci, nom de l’empresària/ies, correu electrònic, descripció del negoci, xarxes Socials i imatge. Les dades s’utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és PallarsActiu S.A. mitjançant Google Forms.
  • Formulari XEP. Recollim nom i cognoms, data de naixement, Document Nacional d’Identitat (DNI), adreça completa, telèfon, correu electrònic, nivell d’estudis, situació laboral, nom de l’empresa. Les dades s’utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Les dades no seran cedides a tercers. El destinatari és Consell Comarcal Pallars Jussà – CEI Pallars Jussà .
  • Bústia de contacte. nom i cognoms, correu electrònic, assumpte i missatge. Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l’entitat.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

PallarsActiu S.A. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

PER QUINA RAÓ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
 
 1. En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de Pallarsactius S.A. per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei. 
Recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: admin@pallarsactiu.cat.

PUBLICACIONS DE FOTOS O VÍDEOS A LA PÀGINA WEB O A LES XARXES SOCIALS

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

 

DADES NO PERTINENTS

PallarsActiu S.A. adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.
 

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

PallarsActiu S.A. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.
 

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES?

PallarsActiu S.A. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

MESURES DE SEGURETAT

PallarsActiu S.A. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

  • Accés. Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres.
  • Rectificació. Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.
  • Supressió. Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal.
  • Oposició. Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.
  • Limitació del tractament. Es pot sol·licitar la limitació quan:
   • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades.
   • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
    Portabilitat . Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça admin@pallarsactiu.cat

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.
L’exercici dels seus drets es gratuït.

 

XARXES SOCIALS

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de PallarsActiu S.A, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que desenvolupa PallarsActiu S.A.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

PallarsActiu S.A. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

PallarsActiu S.A. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per PallarsActiu S.A. són:

Subscriu-te al Newsletter

En ingressar el teu correu electrònic, acceptes que PallarsActiu S.A. l’inclogui en la seva base de dades per enviar-te novetats. Per a més informació consulta la pàgina de política de privacitat.

© PallarsActiu S.A. | Web dissenyada per:Recreant